Varga Géza: A székely rovásírás

Nemzeti írásunk teljesebb leírásának vázlata


A székely írás "gy" betűje

A székely írás "gy" betűje az Egy szójeléből keletkezett és a Tejútat (az Istennel azonos égigérő fát) ábrázolja. Tőle származik a királyi hatalom, erre utal a magyar, a sumer és a kínai jel.


A székely "gy" (Egy) jel változatai

székely rovásírás általában kettőskereszt alakú jele a köztudomás szerint a "gy" hangot jelöli, azonban a nikolsburgi ábécében, az énlakai feliratban, az énlakai ligatúrában és más emlékeken szabályosan egy-nek olvasandó. 


1. ábra. A székely rovásírás szokásosan alkalmazott, kettőskereszt alakú "gy" (Egy) jele az énlakai unitárius templom rovásfeliratából; az énlakai rovásfeliratban a kettőskeresztet szabályosan az Egy szójeleként kell kiolvasni 

Az 1. ábrán látható kettőskereszt alakú énlakai jelet Egy-nek kell olvasni. Egyes szerzők - például Erdélyi István - ennek ellenére is (az Egy olvasatot elismerve) azt állítják, hogy ez a jel nem az Egy szójele. Érvelésük szerint az "e" hangot csak a székely írás hangzóugrató jellege miatt nem írták ki. Azaz szerintük pusztán egy röviditési technikáról van szó és nem szójelről. E szerzők azonban nem ismerik, vagy nem akarják ismerni a szó- szótagoló írások természetét, amelyben a hasonló megoldások rendszeresen szerepelnek, csak azokban nem hangzóugratásnak nevezik ezt az eljárást és nem magyarázzák röviditésnek.


Ez a hangzóugrató elnevezés a rég lejáratódott finnugrista prekoncepcióra vezethető vissza, amely szerint a székely rovásírás kései átvétel és végső soron az arameus betűírásból származna. E sohasem bizonyított, de könnyen cáfolható származtatás védelmében kell letagadni a székely írás létező szójeleit és átnevezni a szó-szótagoló gyakorlatát hangzóugratónak.

A székely hangzóugratás ugyanis éppen annak köszönheti a létét, hogy a szó-szótagoló írásban nem mindig volt szükség és lehetőség a magánhangzók külön jelölésére. 


2. ábra. A nikolsburgi "ngy" ligatúra a "gy" és az "n" betűből alkotott szabályos összetétel (a nagy szójele, esetleg a Nagy Egy mondatjele lehet); a ligatúrák alkotása a székely írás rendes szokása, amely több évezredes (a Tordos-Vincsa kultúrában, valamint a hun, az indián és a kínai írásban is alkalmazott) hagyomány maradványa

3. ábra. A nikolsburgi ábécé "gy" betűje; Szekeres István a hasonló alakú kínaijég piktogramból eredezteti a székely "gy" betűt (azt feltételezvén, hogy a függőlegessel később kötötték össze a két ferde vonalat, ami a kőkori kettőskeresztek miatt kizártható); ha a székely és a kínai jel közötti kapcsolat valóban létezett, akkor könnyebb azt feltételezni, hogy a hun írásból került ez a jel a kínai írásba, talán a hun Xia dinasztia idején 

4. ábra. Szemerey Zsolt táblázata a székely "gy" betű változataival; a függőleges elem felcserélhető hullámvonallal, vagy el is hagyható

Amint az Szemerey Zsolt táblázatában megfigyelhető (4. ábra), a kettőskereszt függőleges tengelye esetenként hullámvonal alakú. Minden ilyen esetben jobbra néző hullámvonalról van szó, amely a székely "ü" (ügy "folyó") jellel azonos. Ez az ügy és egy szavaink genetikus kapcsolatával függ össze. Mindkét szó az Egy isten nevéből alakult ki, mert a szavak születésekor uralkodó elképzelés szerint Egy isten azonos volt a Tejúttal. Amint a germán mitológiában is Ygdrassil-nak (Ygg fájának) nevezik a Tejutat.Ligatúra-e a kettőskereszt?

A nikolsburgi "gy" betű kétféle ábrázolása (2. és 3. ábra), valamint a székely "gy" betűk függőleges tengelyének két alakja (4. ábra) megengedi azt a kérdést, hogy ligatúra-e a székely írás kettőskeresztje?

Az igen választ támogatja a jelhez fűződő (Jankovics Marcelltől származó) magyarázat, miszerint a függőleges tengely a Tejút, a két vízszintes szár pedig a nappályák rajza. Ez azt jelenti, hogy az egyes elemek külön is ábrázolhatók, mert külön is van értelmük. Másrészt a jelentésváltozataiknak megfelelően eltérő grafikai formával is visszaadhatók.

A kettőskereszt ligatúraként való értelmezése megengedi a jelváltozatok pontosabb magyarázatát és megértését.

E szerint a függőleges egyenes elem a székely írás függőleges egyenes alakú "sz" ( szár "úr") jelével azonos; amit esetenként helyettesítettek a székely írás hullám alakú "ü" (ügy "folyó") jelével. Ezek azért voltak felcserélhetőek, mert az ősvallás szerint a Tejút (a folyó) azonos a Istennel (az úrral).

Németh János (najahuha) neten közreadott feloldása szerint a "gy" betűnk a "d" és az "i" ligatúrája lenne. Ez nem lenne meglepő, mert több betűnkről derült már ki, hogy valójában egy ligatúra. Ez nem feltétlenül cáfolja a fenti álláspontot (miszerint a kettőskereszt a Tejút rajza). A ligatúra grafikusan rendben lévőnek tűnik (a két betűből valóban képezhető a "gy"), sőt nyelvi alátámasztása is van. Varga Csabára hivatkozva írja najahuha a következőket:

"GYAK a cselekvést, működést jelentő dia, csia, szókkal rokon, gyakor, gyakorol, gyakorta. Gyakor, a cselekvést jelentő dia diag-ból, mintegy diagó, azaz valamit ismételve tevő, cselekvő.

GYÁR gyáros, gyárt, gyártó. Amennyiben csinálást jelent, rokona; csi, di, csinál, dia.

Vagyis a gyak, eredetileg gyag (diag) úgy adatik a di = gya gyökből, mint a rú-g, sú-g, zör-g, mor-g emezek gyökéből. A –g (változattal –k) tehát folyamatossá teszi a cselekvést. (Régente gyag > gyak jelentett közösülést is.) Így tehát e fent bemutatott nyolcféle kiejtéshez egy kilencedik is járul, a gya.

Csakhogy ez a dia = gya egyéb szavakban is megtalálható (pl. még: Dienes–Gyenes). Ha a már említett –g > k végződést egyaránt a dia = gya után illesztjük, akkor diak = gyak adatik. Ez a diak pedig nagyon emlékeztet a diák, a gyak pedig a gyak(orló) szóra. Nem is véletlenül. A diák nem egyéb, mint gyak(orló), gyak(ornok).

DIÁK (…) A régibb magyar mesteremberek így hívták tanítványsegédeiket. (…) Tájejtéssel: deák. A hellen diakonoV (diakonosz)-ból eredett a latin diaconus, mely azt jelenti: egyházszolga, és ezekből aztán alkalmasint a magyar diák. Megjegyzendő a hellén didaskw (didaszko) is, mely azt jelenti: tanulok, pontosabban tehát: gyakorlok.

A diák és a diakon (latinosan diakónus: papi hivatalra készülő növendék) tehát egyszerűen gyak orló, gyak ornok. Nem gyésítve írhatjuk akár így is: diakorló, diakornok, diakorlat, diakorlott, diakorta.Nem idegen szó tehát a deák sem, a di bővérű magyar változatai igazolják, hogy a magyarból került az ógörögbe és a latinba is egykoron.

" Di"-t tartalmaz továbbá a diamant is (francia és holland diamant, olasz és spanyol diamante, angol diamond). Ha a di helyett gy-t ej-tünk, a gyamant szót kapjuk, mely kissé nyíltabban ejtve: gyémánt. Tehát:diamant, gyémánt"
A kettőskereszt ősvallási tartalma


A csukcs fiú szójel az isteni triász fiú tagjának jelképét, az égigérő fával azonos Tejútat ábrázolja


A kettőskereszt a Tejút rajza, de a Tejút azt a fiúistent jelképezi, akitől a királyi hatalom származik, akit a nép az ősapjának tart. Ez azonos az évente meghaló és feltámadó napistennel, ezért a neve Egy - mert az élettartama egy esztendő (vö.esztendő am. "Isten idő"!).

Kettőskereszt a magyar uralmi jelképeken

Akadémikus észjárású kutatók számára megemészthetetlen, hogy a székely írás kettőskereszt alakú jele genetikusan összefügg a magyar címer halmokon álló kettőskeresztjével. Pedig az összefüggés könnyen belátható abban az esetben, ha a kutató képes a valóság jelenségei közötti törvényszerű összefüggések felismerésére és nem akarja azokat a kultúrpolitika szándékainak megfelelően egzisztenciális, vagy más okok miatt letagadni.

Amint azt a királyság eredetével és legitimizációjával foglalkozó szakmunkákban olvashatjuk, a királyság az antik hagyományban és így a sztyeppén is égi eredetű, az isteni származású uralkodó az Istentől kapott felhatalmazás alapján hajtja végre a rá bízott feladatot: a Teremtés folytatását. Ennek a megbizatásnak a jelképe kézenfekvően az Istennel azonosított égigérő fa (Tejút) - amelyet a magyar nép, Berze Nagy János megállapítása szerint is az Istennel azonosított. Ezért viselik a hun-magyar dinasztia tagjai jelvényükként a kettőskeresztet, vagy a kettőskereszt alakú fát. S ezért jelent herceget, vagy uralkodót a halmon álló kettőskereszt a sumer és a kínai írásban is.5. ábra. Kettőskereszt III. Béla pénzén (uralkodott: 1172-1196); Koszta László szerint - aki figyelmen kívül hagyja a szkíta-hun-avar-magyar előzményeket - ez a kettőskereszt bizánci eredetű; III. Béla azonban nem a bizánci császár jelvényét vette át, hanem csak a hun-magyar dinasztia által régen használt kettőskeresztet verette a pénzére6. ábra. Magyar báni dénár lépcsős toronytemplomon álló kettőskereszttel; az ábrázolás hun eredetű lehet, mert lépcsős piramisok Kínában, a hun utód ujgurok által lakott területeken kerültek elő


6. ábra. A Képes Krónika miniátora még úgy tudta, hogy már Szent István (uralkodott: 975-1038) is a királyi hatalom jelképeként használta a kettőskeresztet, akár a sumer és a kínai írás; Koszta László ezt az ellenőrízhető és kimutatható pogány örökséget nem hajlandó tudomásul venni

Mivel az ősvallás szerint az Istentől származik a királyi hatalom, ezért természetes, hogy a magyar királyok is alkalmazták azt a címerükben (herceg korukban csak az árpádsávos címert viselték). Ez tűnik ki az 1300-as évek elején készített Képes Krónika képeiből, amelyet a dinasztia címerhasználatát illetően - joggal - mértékadónak szoktak tekinteni a kutatók. Ezt a címerhasználatot a palást jelrendszere meg is erősíti.

A Szent Istvánról ránk maradt koronázó palást képszerkezetének a tengelye a székely jelek segítségével olvasható ősvallási ligatúra. A tengely felső része az Us és a Ten jel megfelelője, az alsó része pedig egy kettőskereszt alakú Egy szójel (amelyen újra szerepel a Tejút hasadékát ábrázoló Us jel). 

Ezen a kettőskereszten megtalálható a székely írás "m" (magas) jelének megfelelője - mert a kettőskereszt az ősvallás szerint a Tejút (az égig érő fa). Azaz a "magasba vezető út", az eget és a Földet összekötő kapcsolat, a királyi hatalom égi eredetének jelképe volt. 


A palást képszerkezetének olvasata: Egy Usten (az Egy szót a tengely alsó részén lévő kettőskereszt olvasata adja).
7. ábra. A koronázó palást képszerkezetének tengelye a kettőskereszt, mert ez az uralkodót a Tejúttal (a Tejúttal jelképezett Istennel) azonosítja, tőle eredezteti az uralkodói hatalmat; a tengely felső részén a Ten jel és az ős jel szerepel, azaz a tengely olvasata: Egy Isten (akárcsak az énlakai unitárius templom mennyezetkazettáinak sarkaiban lévő ligatúráké) ; a fa törzse lyukas (abban ül a kettőskereszttel azonosított Krisztus) - mert a Nap karácsonykor a Tejút hasadékában kél


7/a. ábra. A palást kettős keresztjének függőleges szárát mindkét oldalon végig kísérik ezek az "m" (magasba vezető út) jelek; ez bizonyítja, hogy nem véletlenül odakerült ábrázolásról, hanem értő és tudatos alkalmazásról van szó - ez valóban a Tejút jele, amely a magasba vezet


7/b. ábra. A palást egyik "magasba vezető út" jelének tisztított változata


7/c. ábra. A kínai írás "kaptató" (magasba vezető út) jele Karlgren nyomán 


7/d. ábra. A székely rovásírás "m" (magas) jele az énlakai feliratbólBizonyos, hogy a kettőskereszt mindig a hun-magyar jelkincs szerves része volt, azt nem kellett a bizánciaktól kölcsönvennünk.


8. ábra. Kettőskereszt I. Béla érmén (uralkodott: 1060-1063); hasonló kettőskereszt van Szent István, Szent László (1077-1095) és Salamon király (1057-1087) pénzein is (ők jóval megelőzték a Koszta László által feltételezett bizánci átvétel korát); az idegenként viselkedő Orseolo Péter érmein nincs ilyen kettős kereszt


9. ábra. Kettőskereszt egy XII. századi magyar ezüstdénáron
Kettőskereszt a honfoglalóknál10. ábra. Honfoglalás kori halántékkarika hegyen álló, lyukas törzsű kettőskereszt alakú fával; az a tény, hogy a fa törzse lyukas, alátámasztja, hogy itt a Tejút ábrázolásával találkozunk; ennek a fának az emléke köszön vissza a koronázó paláston


11. ábra. Honfoglaláskori kettős kereszt alakú, hegyen álló, eget tartó fa a rétközberencsi övveretről

12. ábra. A sarok hegyén álló, kettőskereszt alakú, eget tartó világfa az anarcsi korongonA kettőskereszt bizánci eredetéről megálmodott finnugrista fantazmagória soha nem volt és nem is lesz bizonyítva, mert nyilvánvalóan és köztudottan ellenkezik az ismert tényekkel.Kettős kereszt a szktáknál, a hunoknál és az avaroknál

13. ábra. Hegyen álló, eget tartó, lyukas törzsű, kettőskereszt alakú fa egy szkíta kardhüvelyről14. ábra. Hun ábrázolás Verche Jablonchoból a kettőskereszt alakú sámánfa ábrázolásával; a sámánfa ugyanúgy az égbe vezető út jelképe volt, mint a koronázó palást kettőskeresztje


15. ábra. A kubánvidéki hun diadém maradéka is azt bizonyítja, hogy a hunok a királyi méltóság jelvényének tekintették a kettőskeresztet - még mielőtt az Bizáncban megjelent volna; akár a kínaiak is - az írásuk szerint; a kettőskereszten madarak üldögélnek - azaz faábrázolásról van szó ez esetben is 


16. ábra. Tiszavárkonyi avar szíjvég kettőskereszttel és hármashalommal; vajon milyen fokú vakság, nemtörődömség, történelemhamisító hajlam és magyargyűlölet kell ahhoz, hogy az akadémikus "tudomány" emberei ne vegyék észre ezen avar jelképeknek és a magyar címernek a kapcsolatát?

17. ábra. Hun csat az "Egy ős" mondatjellel (Bóna István nyomán)Kettőskereszt az antik írásokban18. ábra. A kínai wang "király" szójel Karlgren nyomán; a wang szó a magyar bán megfelelője, amelyet a hunok magyar nyelvéből vehettek át a kínaiak a hun Xia dinasztia idején; ugyanígy alakult ki a hun népnévből a kínaiak máig alkalmazott han önelnevezése is19. ábra. A sumer nun "herceg" jel szintén hegyen álló kettőskeresztet ábrázol, mert a hatalom legitimációját az Istentől való származás adta (s az Isten az ősvallás szerint azonos volt a kettőskereszttel jelképezett Tejúttal); a sumer és a kínai jelek között szükségképpen egy sztyeppi népnek kellett közvetítenie ezt a hiedelmet és ezt a jelképet; mivel a hun-magyar hagyományban ez a jelkép ugyanezzel a jelentéssel megtalálható, a legkézenfekvőbb dolog arra gondolni, hogy ez a sztyeppi nép mi voltunk
Ennek a magyar jelhasználatnak felel meg a sumer nun "herceg" és a kínaiwang "uralkodó" írásjel is - amelyek szintén halmon álló kettőskereszt alakúak (a kínai wang "uralkodó" szó egyébként a hun nyelvből, azaz a magyar bánszóból származik). Nincs okunk azt hinni, hogy ezt az Eurázsiában évezredek óta általánosan ismert jelképrendszert a mi eleink véletlenül alkalmazták volna ugyanolyan formában és jelentéssel.Népi megfelelők19. ábra. Kettőskereszttel és tulipánnal díszített fejfa mutatja az égbe vezető utat (mindkettő a Tejút és az égigérő fa jelképe)


20. ábra. 1820 táján készített udvarhelyszéki bokály fazekasjelképe: kettőskereszt alakú, lépcsős hegyen álló fa; az ősvallás öröksége


Mivel a székely írásjeleket, s közöttük a kettőskereszt alakú "gy" rovásbetűt is a magyar nép alkotta meg, nem volt okunk a bizánci kettőskereszt átvételére. Ismertük azt mindenki másnál jobban. Nem is lett volna az átvételre lehetőségünk, hiszen a bizánciaknak korábban nem volt saját kettőskeresztjük, csak a hun kor után; nyilván hun hatásra jelenik meg náluk is (a heftalita Hun Birodalom bukása után a három hun püspökség papjai és szerzetesei közül sok menekült Bizáncba). De a bizánciak görög írásába akkor sem került bele a kettőskereszt, miközben a mi írásunkban a kőkor óta szerepel. S fennmaradt mindmáig a népi képjeleink között is (ősvallási eredetű képszerkezetekben alkalmazva) - ami annak a bizonyítéka, hogy a kettőskereszt a magyar nép sajátja.
Kettőskereszt a kőkorból 


21. ábra. Kettőskereszttel ellátott, a különböző szerzők szerint 15-20 ezer évesre becsültjeles kavics aPireneusokban lévő Mas d' Azil-i barlang jelkincséből, amelyben a székely jeleknek vagy 20 párhuzama megtalálható (azaz nem lehet szó véletlen egyezésről)

7/a. ábra. Winn 5. számú jele a 7500 éves Tordos-Vincsa kultúrából; a székely írás "gy" (Egy) jelével azonosítható és a Tejút egyik kőkorból származó jelképe; a függőleges szár a Tejúttal, a két vízszintes kerestszár pedig a napfordulók idején a nappályával azonosíthatók
21. ábra. 7 ezer éves ligatúra a Tordos-Vincsa kultúrából Winn nyomán; a ligatúra a székely írás "gy" (Egy) és "ak" (patak, Heraklész) jelének megfelőjéből áll; a ligatúra - jobbról balra olvasva - az Egy Ak hangalakot rögzíthette, ami a magyar krónikákból ismert Ügyek névre - Álmos isteni ősére - emlékeztet 

Kettőskereszt a Közel-Keleten
22. ábra. Hegyen álló, napos-holdas kettőskereszt egy hurrita pecséthengerről Wiesemann nyomán; a napos-holdas világfa ábrázolása az urál-altáji népek jellegzetes kiváltsága, ezért az ábrázolás azt is alátámasztja, hogy a nyelvemlékeik alapján magyar nyelvű szkíták - Mészáros Gyula feltételezésének megfelelően - valóban anatóliai (közel-keleti) eredetűek; hozzátehetjük: onnan származik a sztyeppi népek jelkészlete is, amelyet az eltelt évezredeken át hűségesen megőríztünk; a hurriták másik neve a szabír (szubartui), amelyik - Bíborbanszületett Konstantin szerint - a magyarok régi neve volt23. ábra. Hurrita stílusú relief az Assur-i Assur-templom kútjából; az ábrázolás szerint ez a hurrita isten is azonos a kettőskereszttel - azaz az Isten és a kettőskereszt (a Tejút) azonosítása nem keresztény és főleg nem bizánci eredetű gondolat Az urartui hieroglif írás ismeretlen jelentésű képjele az eget tartó, kettőskereszt alakú fát ábrázolja


Kettőskereszt a keresztény szimbolikában24. ábra. Az 1300-as években kifestett veleméri Szentháromság-templom ban Krisztust ugyanúgy a székely rovásírás "us" (ős) jelének megfelelő mandorlában és kettőskereszttel azonosítva ábrázolják, mint a koronázó paláston; ez arra utal, hogy a kettőskereszt vallási jelentőségét a kezdetektől mindvégig egyformán ismerték és alkalmazták az árpádkori Magyarországon

A veleméri kettőskereszt és a mandorla együtt "Egy ős"-ként elolvasható hieroglifikus feliratot képez. Hasonló szövegű mondatjelet hun csaton is találtunk. Ez megengedi annak a feltételezését, hogy ez az ábrázolási hagyomány a hun, vagy avarhun vallás jelkészletéből maradt ránk. A hunok és az avarhunok is keresztények voltak (részben), ami kitűnő lehetőséget kínált az ősvallás jelképeinek átadására a keresztény vallás számára.
A kettőskereszt képi tartalmaA kettőskereszt a Tejút (az égigérő fa) egyik jelképe. Függőleges szára a tejútat, két keresztszára a napfordulók idején befutott nappályát ábrázolja. A Nap egy éves életciklusára utal, ezért az Egy jelnév ebben az értelmeben is telitalálat (vö. esztendő "Isten idő"!).A kettőskereszt képszerűbb grafikai változatai alapján azonos az Istennel és az égigérő fával is. Némelyik istenábrázolás kettőskereszt alakú, egyes kettőskereszteken madár ül, másoknak pedig levele és virága van.A kettőskereszt esetenként az eget tartja - ami szintén az égigérő fára és a Tejúttal való azonosságára utal.


A jelnévA jelforma eredetileg az Egy szójeleként szolgált, az egy szóból rövidült le később s lett a szójelből a "gy" hangot jelölő betű.A nikolsburgi ábécében a 3. ábrán látható jel alá az eg jelölés van írva. A gsegédjelekkel is el van látva, azaz a lágyságára is utalt a lejegyzője. Kérdés, hogy ezt az e betűt ejtéskönnyítőnek kell-e magyaráznunk (amely a nikolsburgi ábécében gyakran ki van írva), vagy tekinthetjük-e az egy szó leírásának is?A "gy" betű akrofóniájának rekonstrukcióját segíti az énlakai rovásírásos mennyezetkazetta feliratának és sarkaiban található ligatúrájának, valamint a hasonló ligatúráknak az értelmezése és a jel képi tartalma is.Az énlakai ligatúra olvasata "Egy Usten", s ebben a ligatúrában az Egy szót csak a kettőskereszt jelöli.Segíti az egykori jelnév azonosítását az is, hogy az énlakai ligatúra és a kettőskereszt jelképek egyaránt az Istenre vonatkoznak, akinek az egyik állandó jelzője éppen az Egy. Egy szavunk "szent" és "Isten" jelentésű is volt eredetileg, ezt a jelentését őrzi ma is az egyház szavunkban. Ez megerősíti az énlakai olvasatok jogosságát (azt, hogy a kettőskeresztet eredetileg szabályosan Egy-nek kell olvasni, a székely "gy" betű az Egy szójeléből keletkezett az akrofónia során.Az Egy szócsaládjába tartozik az ügy "folyó", az ág, ég, jég, nagy, hegy, agy is. Az Egy szó rokona a germán Ygg és Odin istennévnek, valamint az orosz agyin"egy" számnévnek. A szócsalád Óg isten nevéből alakult ki, aki azonos volt az eget tartó fával. 


************************************************************


Koszta László a kettőskereszt eredetéről1. ábra. A Képes Krónika miniátora még úgy tudta, hogy már Szent István is a királyi hatalom jelképeként használta a kettőskeresztet, akár a sumer és a kínai írás; Koszta László ezt az ellenőrízhető és kimutatható pogány örökséget nem hajlandó tudomásul venniA Kossuth Könyvkiadó által kiadott sorozat üdvözlendő, mert igen sok adat és szép kép juthat el az újságárusoknál kapható 24 részes, szép kiállítású, keménykötésű sorozatban a tömegekhez. Sajnos - mint arra a Kossuth Könyvkiadó által kiadott kötetekben mindig számítani lehet - változatlanul ismételgeti ez a kötet is a magyar államcímer elemeivel kapcsolatos finnugrista téveszméket. 
2. ábra. A koronázó palást képszerkezetének tengelye a kettőskereszt, mert ez az uralkodót a Tejúttal (a Tejúttal jelképezett Istennel) azonosítja, tőle eredezteti az uralkodói hatalmat; a tengely felső részén a Ten jel és az ős jel szerepel, azaz a tengely olvasata: Egy Isten; a fa törzse lyukas (abban ül a kettőskereszttel azonosított Krisztus) - mert a Nap karácsonykor a Tejút hasadékában kélErre valamelyest lehetőséget ad az, hogy egy ilyen sorozatban - az összességében hatalmas terjedelem ellenére - sincs elegendő hely a részletkérdések bizonyítására, vagy megvitatására. Általában az elfogadott tudományos álláspontot szokás közölni az effajta - tömegeknek szánt - művekben. Ellenvéleményt nem említő határozott kijelentéseket kap a pénzéért a nagyérdemű, amelyik aligha tudja ellenőrízni az olvasottakat. 

A bizonyítatlan feltevéseket azonban nem illik ugyanebben a kijelentő stílusban tudományként közreadni. Akkor sem, ha a finnugrista szerzők száz éve ismételgetnek hasonló légbőlkapott ostobaságokat.3. ábra. Honfoglalás kori halántékkarika hegyen álló, lyukas törzsű kettőskereszt alakú fával; az a tény, hogy a fa törzse lyukas, bizonyítja, hogy itt a Tejút ábrázolásával találkozunk; ennek a fának az emléke köszön vissza a koronázó palástonMi úgy gondoljuk, hogy a szerzőnek illett volna jeleznie, hogy csak egy alátámasztást nélkülöző magánvéleményt közöl, amelyik még korántsincs bizonyítva. Hozzátehetjük: a kettőskereszt eredetéről megálmodott finnugrista fantazmagória soha nem is lesz bizonyítva, mert nyilvánvalóan és köztudottan ellenkezik az ismert - de a szerző művéből kimaradt - tényekkel.

Koszta László - az elődeihez méltóan, a finnugrista pártfegyelemnek megfelelve - kinyilatkoztatásszerű, megváltoztathatatlan igazságként közli velünk a sohasem bizonyított finnugrista feltételezést a kettőskereszt bizánci eredetéről. 


4/a. ábra. A palást kettős keresztjének függőleges szárát mindkét oldalon végig kísérik ezek az "m" (magasba vezető út) jelek; ez bizonyítja, hogy nem véletlenül odakerült ábrázolásról, hanem értő és tudatos alkalmazásról van szó - ez valóban a Tejút jele


4/b. ábra. A palást egyik "magasba vezető út" jelének tisztított változata

4/c. ábra. A kínai írás "kaptató" (magasba vezető út) jele Karlgren nyomán 
4/d. ábra. A székely rovásírás "m" (magas) jele az énlakai feliratbólAzt írja a kötet 103. oldalán, a III. Béla királyságát ismertető fejezetben: 

"III. Béla uralkodásának végén a magyar politika több alkalommal megkísérelte, hogy átvegye a görög császárság szerepét ezen a területen (a Balkán északi részén - VG). Terveinek komolyságát mutatja, hogy a király felvette címerébe a bizánci császár hatalmi jelvényét, a kettős keresztet, amellyel kifejezni kívánta, hogy egyenrangú a császárral és az ő örökébe kíván lépni."

III. Béla azonban nem a bizánci császár jelvényét vette át, hanem csak a hun-magyar dinasztia által régen használt kettőskeresztet verette a pénzére. Lehetséges, hogy ebben szerepe volt annak a politikai törekvésnek, amit a szerző említ, de erre semmilyen bizonyíték nincs. Csupán az bizonyos, hogy a kettőskereszt mindig is a hun-magyar jelkincs szerves része volt, azt nem kellett a bizánciaktól kölcsönvennünk. 5. ábra. Hun ábrázolás Verche Jablonchoból a kettőskereszt alakú sámánfa ábrázolásával; a sámánfa ugyanúgy az égbe vezető út jelképe volt, mint a koronázó palást kettőskeresztje


A szerző illusztrációképpen bemutatja a kötetben III. Béla pénzét, amelyen egy szép címerpajzsban valóban megtalálható a kettőskereszt. Bizánci megfelelőjét azonban nem közli, s ilyet nem is tudna közölni, mert a bizánci kettőskereszt sohasem szerepelt címerpajzsban. 

Ugyanakkor a kötetben is látható korábbi magyar pénzeken (például Salamon pénzén) szerepel a kettőskereszt. Ezeken a körirat kezdetét jelölő kereszt szárát megnyújtva egyesítették a pénz közepén lévő kereszt szárával - nyilván a korábbi, ősvallási kettőskeresztek hatására.6. ábra. A kubánvidéki hun diadém azt bizonyítja, hogy a hunok már akkor is a királyi méltóság jelvényének tekintették a kettőskeresztet - még mielőtt az Bizáncban megjelent volna; akár a kínaiak is - az írásuk szerint; a kettőskereszten madarak üldögélnek - azaz faábrázolásról van szó ez esetben is A Szent Istvánról ránk maradt koronázó palást képszerkezetének a tengelye szintén kettőskereszt alakú. Ezen a kettőskereszten szerepel a székely írás "m" (magas) jelének megfelelője - mert a kettőskereszt az ősvallás szerint a Tejút (az égig érő fa) - azaz a "magasba vezető út", az eget és a Földet összekötő kapcsolat jele volt. 

A székely írásban is szerepel a kettőskereszt a "gy" hang és az egy szó jeleként. Az egy Istenünk jelzője, amelyet a jelével együtt az őshazából hoztunk. 7. ábra. A kínai wang "király" szójel Karlgren nyomán


Mivel az ősvallás szerint az Istentől származik a királyi hatalom, ezért természetes, hogy a magyar királyok is alkalmazták azt a címerükben (herceg korukban csak az árpádsávos címert viselték). Ez tűnik ki az 1300-as évek elején készített Képes Krónika képeiből, amelyet a dinasztia címerhasználatát illetően - joggal - mértékadónak szoktak tekinteni a kutatók. Ezt a címerhasználatot a palást jelrendszere meg is erősíti.

Ennek a használatnak felel meg a sumer nun "herceg" és a kínai wang "uralkodó" írásjel is - amelyek szintén halmon álló kettőskereszt alakúak (a kínai wang "uralkodó" szó egyébként a hun nyelvből, azaz a magyar bán szóból származik).


8. ábra. 1820 táján készített udvarhelyszéki bokály fazekasjelképe: kettőskereszt alakú, lépcsős hegyen álló faMivel a székely írásjeleket a magyar nép alkotta meg, nem volt okunk a bizánci kettőskereszt átvételére. Ismertük azt mindenki másnál jobban. Nem is lett volna az átvételre lehetőségünk, hiszen a bizánciaknak korábban nem volt saját kettőskeresztjük, csak a hun kor után; nyilván hun hatásra jelenik meg náluk is. De az írásukba akkor sem került bele, miközben a mi írásunkban a kőkor óta szerepel. S fennmaradt mindmáig a népi

képjeleink között is (ősvallási eredetű képszerkezetekben alkalmazva) - ami annak a bizonyítéka, hogy a kettőskereszt a magyar nép sajátja.9. ábra. Kettőskereszt I. Béla érmén; hasonló kettőskereszt van Szent László és Salamon király pénzein is (ők jóval megelőzték a Koszta László által feltételezett bizánci átvétel korát), azonban az idegenként viselkedő Orseolo Péter érmein nincs ilyen kettős keresztA hunok és az avarok közismerten használták a kettőskeresztet (például a kubánvidéki diadémon (azaz náluk is az uralkodói méltóság jele volt). 

Használták azt a Tordos-Vincsa kultúra írástudói is (s ennek a kultúrának a magyarul elolvasható írásemlékeit éppen most közlöm egy sorozatban).10. ábra. Kettőskereszt egy XII. századi magyar ezüstdénáron


Koszta László persze nem olvassa a tudós virtust. Ezért aztán nem is lehet komolyan venni minden sorát a most közreadott szép kötetének.

A kudarc oka nem csak a finnugrista pártfegyelem és az egzisztencia féltése, hanem a mélységes tudatlanság is a magyar jelkincs és az ősvallás terén. Tapasztaltuk ezt már máskor is, másoknál is; és nyilván tapasztalni fogjuk még ezek után is, amíg a magyarellenes ballib hatalom ezért fizet.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 87
Tegnapi: 103
Heti: 753
Havi: 1 545
Össz.: 664 360

Látogatottság növelés
Oldal: A "gy" (Egy) jel
Varga Géza: A székely rovásírás - © 2008 - 2024 - szekely-rovasiras.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »